Kraftcentertræning

Introduktion

Det samlede talentudviklingsarbejde i BMX-disciplinen skal sikre, at der er en rød tråd i træningen fra begyndere i klubberne til eliterytterne på de danske landshold.

Talentudviklingsarbejdet varetages dermed både lokalt af klubberne og centralt af Danmarks Cykle Union med det fælles mål at arbejde for både rekruttering og fastholdelse af BMX-ryttere samt at skabe den bedst mulige udviklingstrappe for flest mulige ryttere.

En hjørnesten i talentudviklingsarbejdet er, udover klubbernes og forbundets indsats, de to kraftcentre, hvor lovende, unge ryttere i sommerhalvåret inviteres til målrettede kraftcentertræninger med høj kvalitet, kvalificerede trænere og dermed gode udviklingsmuligheder.

Målsætningen for både det samlede talentudviklingsarbejde og for kraftcentrene er på sigt at udvikle seniorryttere, der er blandt de bedste i verden. Målsætningen er således IKKE at udvikle ryttere, der topper både sportsligt og motivationsmæssigt, inden de overhovedet er blevet seniorer. Og derfor arbejdes der heller ikke med det formål at skabe ungdomsresultater på kort sigt.

Når ungdomsrytterne står på rampen til en hvilken som helst konkurrence, er det et klart mål at vinde, men sejren i konkurrencen er ikke et overordnet mål i sig selv!

 

Kraftcentrenes formål

Det helt overordnede formål med kraftcenterkonceptet er, at kraftcentrene og det arbejde der foregår på centrene, skal højne kvaliteten af talentudviklingen. For dermed at styrke fødekæden til det danske elitelandshold. Mere specifikt:

 1. Kraftcentrene skal udgøre en vigtig del af fundamentet for talentudviklingen i dansk BMX. Det er her, fremtidens eliteryttere skal udvikle sig teknisk og taktisk, så de på relativ kort sigt kan træde ind på elitelandsholdet, og så de på lidt længere sigt udvikler sig til potentielle finaledeltagere og medaljevindere ved EM, VM og OL.
 2. Kraftcentrene skal fungere som samlingspunkter for de mest talentfulde, unge danske BMX-ryttere, som dermed ser interessante muligheder og perspektiver i BMX-disciplinen.
 3. På sigt skal kraftcentrene være et sted, hvor trænertalenter udvikler deres specifikke trænerkompetencer på alle relevante parametre. Således at kraftcentrene både er fødekæde til den absolutte elite for ryttere og trænere. 

Ovenstående skal skabe værdi for ryttere, trænere, de lokale klubber, de involverede Team Danmark elitekommuner og Danmarks Cykle Union, ved:

 1. At rytterne i deres regionale træningsmiljø er en del af et velfungerende set-up, hvor de modtager kvalificeret vejledning af kompetente trænere. Og hvor de får mulighed for at træne, konkurrere og også videndele med ryttere, som på alle parametre er på niveau med dem selv. Med afgørende betydning for deres egen og deres ligesindedes udvikling og dermed for BMX-disciplinen generelt.
 2. På sigt at opkvalificere kraftcentertrænerne ved hjælp af den praktiske trænererfaring de får som ansvarlige under træning og konkurrence på kraftcentrene. Suppleret med relevant træneruddannelse. Til gavn for både trænerne selv og for dansk BMX.
 3. At Team Danmark elitekommunerne i København og Randers lokalt får mulighed for at ”brande” sig med deres indsats i forhold til borgere og samarbejdspartnere i deres lokalområde.

At dansk cykelsport på sigt kan hæve ambitionsniveauet i BMX-disciplinen og i fællesskab med Team Danmark formulere ambitiøse resultatmålsætninger ved EM, VM og OL. 

 

Kraftcentrenes organisering

Det er essentielt, at alle interessenter er involveret i at sikre, at kraftcenterkonceptets formål efterleves, idet kraftcenterkonceptet er organiseret, som det er illustreret nedenfor: 

Kraftcentrenes økonomi

Danmarks Cykle Union dækker udgifterne til aflønning af kraftcentertrænerne, og der er ikke egenbetaling for deltagelse på kraftcentertræningerne.

 

Kraftcenterets styregruppe

Styregruppen er det overordnet ansvarlige organ, som udstikker den strategiske retning for kraftcenterkonceptet, og som er tovholder på, at kraftcenterformålene efterleves. Det er også styregruppen, som godkender arbejdsgruppens arbejde og sammensætning.

Medlemmer af styregruppen:

 • Danmarks Cykle Unions elitechef (styregruppeansvarlig)
 • Danmarks Cykle Unions landstræner, BMX (overordnet kraftcenteransvarlig)
 • Københavns BMX Klubs Talent & Elite ansvarlige
 • Randers BMX´s formand
 • Team Copenhagens idrætskonsulent
 • Randers Kommunes eliteidrætskonsulent
 • Team Danmarks sports manager med ansvar for cykelsporten

Styregruppen mødes to gange årligt på den styregruppeansvarliges initiativ. Det første møde finder sted før starten på kraftcentersæsonen, og her præsenterer arbejdsgruppen planen for den kommende kraftcentersæson med henblik på styregruppens godkendelse. Det andet møde finder sted efter kraftcentersæsonens afslutning, og her præsenterer arbejdsgruppen sin evaluering af den kraftcentersæson, som netop er afsluttet. 

 

Kraftcenterets arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen er det sportsligt ansvarlige organ i kraftcenterorganisationen. Arbejdsgruppen sammensætter kraftcenterkalenderen, laver den overordnede træningsplan, godkender ændringer i kraftcenterryttergrupperne samt sikrer, at kraftcentertræningerne fortløbende er i tråd med det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) og det ungdoms- og elitelandsholdarbejde, som Danmarks Cykle Union står for.

Medlemmer af arbejdsgruppen:

 • DCU´s landstræner, BMX (kraftcenteransvarlig og arbejdsgruppeformand)
 • Københavns BMX Klubs kraftcentertræner
 • Randers BMX´s kraftcentertræner

Arbejdsgruppen mødes to gange årligt. Det første møde finder sted, kort før kraftcentersæsonen starter, og før det første styregruppemøde afholdes. Den overordnede kalender- og træningsplanlægning, ændringer i kraftcentertrænergruppen og udtagelse af ryttere vendes på dette møde, så der ligger en plan klar til præsentation på det efterfølgende styregruppemøde. Det andet møde finder sted, når kraftcentersæsonen er afsluttet og inden det andet styregruppemøde. Her evalueres den afsluttede sæson, hvorefter evalueringen efterfølgende præsenteres på det andet styregruppemøde. Det er Danmarks Cykle Unions BMX-landstræner, som er ansvarlig for indkaldelse til møder i arbejdsgruppen.

Det er også arbejdsgruppen, der, i samråd med Danmarks Cykle Unions elitechef, eventuelt indstiller kraftcentertrænere til DCU/DIF træneruddannelserne.

 

Udtagelse af ryttere til kraftcentrene

Det er Danmarks Cykle Unions BMX-landstræner, der er overordnet ansvarlig for udtagelsen af rytterne til kraftcentertrupperne. Idet den enkelte klub kan indstille ryttere til vurdering til kraftcentertrænerne, som sammen med BMX-landstræneren derefter sammensætter trupperne. Ryttere der udtages til kraftcentertræningerne udtages i marts, inden kraftcentersæsonen starter.

Kraftcenterrytterne er for ryttere, som er 15 år eller ældre, og udtagelserne bygger på en helhedsvurdering, som foruden resultater bl.a. medtager fysiske, motoriske og psykologiske potentialer.

 

Kraftcentertrænerne

Kraftcentertrænerne har ansvaret for, at de ugentlige træningspas på kraftcentrene tager udgangspunkt i og følger de retningslinjer og den træningsplan, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Kraftcentertrænerne står dermed med det praktiske ansvar for den regionale talentudvikling samt for at introducere rytterne til de træningsmetoder og arbejdsgange, der er på de danske ungdoms- og elitelandshold.

Kraftcentertrænerne er til stede ved alle kraftcentertræningspassene, mens Danmarks Cykle Unions BMX-landstræner deltager under udvalgte træningspas.

Når det skønnes formålstjenligt, deltager kraftcentertrænerne i Talentgruppens træningssamlinger med en praktisk træneropgave og/eller som observatører. Kraftcentertrænernes tilstedeværelse i forbindelse med disse aktiviteter skal sikre den råde tråd fra ungdomslandsholdarbejdet til kraftcenterarbejdet. Og derudover skal tilstedeværelsen bidrage til den enkelte kraftcentertræners kompetenceudvikling. 

 

Træningsniveauer

Det samlede talentudviklingsarbejde i dansk BMX bygger på en fælles forståelse af, hvad der skal til på de enkelte trin i talentudviklingsprogrammet. Denne fælles forståelse er sat i ramme ved hjælp af en definition af de fem trin/niveauer, som talentudviklingsprogrammet bygger på. Den fælles referenceramme ser således ud:

Step 1 – Klubtræning

På dette indledende trin foregår den daglige, basale klubtræning for klubbernes medlemmer. Træningen varetages af klubbens egne trænere med fokus på udvikling af basale tekniske færdigheder samt i høj grad på rytternes glæde og trivsel. Det er også allerede på dette niveau, at den lokale identificering af ryttere med et særligt udviklingspotentiale påbegyndes.

Step 2 – Regionstræning

Regionstræningen er et supplement til rytternes daglige klubtræning, og skal være med til at fastholde og motivere ryttere, som har lyst til at deltage i mere end de lokale klubtræninger. Regionstræningerne er for ryttere i alderen 10 til 14 år, og der afvikles seks årlige træningsdage fordelt i tre geografiske regioner. Regionstræneren er den samme i alle regioner, hvilket understøtter ønsket om en ensartet træningsstruktur. Fokus er fortsat på basale færdigheder, krydret med enkelte yderligere udfordringer sammenlignet med den daglige klubtræning.

Step 3 – Kraftcentertræning

Kraftcentertræningerne er for udvalgte ryttere i alderen fra 15 år og opefter. På disse træninger fokuseres på tekniske og konkurrencerelaterede færdigheder, og træningen varetages af kraftcentertrænere, som arrangerer træninger én gang ugentligt i sommerhalvåret. På kraftcentrene foretages løbende identifikation af ryttere med potentiale til udtagelse til Talentgruppen. Kraftcentertrænerne skal være på minimum diplomtræneruddannelsesniveau.

Step 4 – Talentgruppe

Talentgruppen er at sammenligne med et ungdomslandshold, og er dermed for udvalgte ryttere i alderen 15 til 18 år. Talentgruppetræningerne fokuserer på konkurrencetræning indeholdende tekniske, taktiske og fysiske elementer. Træningerne varetages af Danmarks Cykle Unions træner(e), og rytterne tilbydes individuel sparring samt fuldt træningsprogram som supplement til træningerne. Træningerne afholdes løbende og på forskellige baner i løbet af hele året. Udover de hjemlige træningsdage afvikles én gang årligt en international træningslejr.

Step 5 – Elitelandshold

På elitelandsholdet arbejdes der målrettet og ud fra en nøje tilrettelagt og individuel årsplan. Alle ryttere på landsholdet har Danmarks Cykle Unions BMX-landstræner som deres personlige træner. Rytterne repræsenterer en lokal klub, og er derudover knyttet til Danmarks Cykle Unions Nationale Træningscenter, hvor de dagligt træner. Enkelte ryttere kan dog være bosiddende i deres lokalområde. Den enkelte rytters private situation inkluderende uddannelses- og arbejdsforhold er et fokuspunkt på dette niveau, hvor rytterne arbejder med stor træningsmængde, mange rejsedage samt heraf følgende behov for restitution.


For at komme i gang med BMX skal du tage kontakt til en lokal klub. Mange klubber har begynderhold, hvor du vil blive modtaget af erfarne hjælpere, der kan guide dig gennem din første oplevelse med BMX.

Dansk BMX har et rigt klubliv, hvor både gamle og nye og små og store ryttere har et godt sammenhold. Mange af de store konkurrencer bliver afviklet i weekenderne, hvor hele familien er med.

BMX er for alle aldre - fra de yngste på løbecykler til de erfarne i cruiser-klassen!

BMX-udvalget


Mikael Hansen

Udvalgsmedlem

✉  b47mikaelhansen@gmail.com 
✆  Mob. +45 40 56 04 88