Inden længe udpeges de sidste 10 af i alt 15 naturområder, hvor der skal etableres naturnationalparker. Danmarks Cykle Union bakker op om at naturværdierne styrkes og har generelt fokus på bæredygtig færdsel i naturen. Men DCU’s Spor og Natur udvalg har også arbejdet med at synliggøre de udfordringer vi ser i forbindelse med etablering af de kommende Naturnationalparker.

Naturnationalparkerne (NNP) omfatter mange tiltag, hvor langt de fleste, heldigvis, går hånd i hånd med cykling. De første forvaltningsplaner giver dog anledning til flere bekymringer i forhold til de cykelaktiviteter, der foregår i områderne i dag.
DCU har derfor i processen, bidraget med indsigelser, høringssvar, kronik i Jyllands Posten og deltagelse i Miljøministeriets Interessentgruppe. Torsdag den 13. januar mødtes DCU´s repræsentanter med miljøminister Lea Wermelin, for at drøfte udfordringerne for cykling ved etablering af parkerne.

Cykling på motions- og elitebasis, foregår i alle de danske naturområder, der allerede er udpeget eller kan blive udpeget, til en af de kommende 15 naturnationalparker. Det gælder gravel-cykling, landevejscykling og MTB med store forskelle mellem områderne. Konsekvenserne for cykling, hvis et naturområde omlægges til NNP, er derfor også væsentligt forskellige for områderne.
Den offentlige debat om naturnationalparkerne er intens, har mange temaer og mange ivrige og engagerede interessenter.

DCU tager udgangspunkt i folketingets beslutning om, at der skal etableres 15 naturnationalparker og arbejder for bedst mulige forhold for cykling, inden for den ramme. Fem parker er allerede udvalgt og 10 mere skal udpeges af en bruttoliste på 21 naturområder. I 6 af områderne på bruttolisten, forudser DCU særligt store udfordringer for cykling. I øvrige områder vil der være varierende grader af udfordringer, som DCU også har orienteret Miljøministeriet om i processen.
Trods mere imødekommende udmeldinger, er det er stadig en udfordring at skabe en fælles forståelse af udfordringerne ved parkerne. DCU understregede igen behovet for grundig kortlægning af det samlede friluftsliv, inden der træffes beslutninger om placering og løsninger. Desuden henviste DCU´s repræsentanter til blandede erfaringer fra cykellandet Holland, hvor der er foretaget grundige analyser af friluftslivet, efter etablering af lignende parker.

Hvad er en naturnationalpark?
Parkerne etableres på statens naturarealer for at styrke naturværdierne og det er besluttet at parkerne skal være så store som muligt. Der planlægges forskellige sammensætninger af køer, heste, kronvildt, elge og bison på arealerne. Desuden ophører dræning, så der kommer mere vand og flere søer i områderne og skovene lades urørt med efterladt dødt træ. For at undgå menneskelige forstyrrelser planlægges desuden store stillezoner hvor stier kan nedlægges. MTB-spor fastfryses og større løbsafholdelse tillades ikke.

Hvilke konsekvenser får det for cykling?
Det vil være forskelligt fra område til område og helt afhængig af de lokale løsninger og omfanget af lokale alternativer. DCU er især bekymret for foreningsaktiviteterne, børn og unge-aktiviteter, efterskoler med MTB-aktiviteter, træningssamlinger, løbsafholdelse, talent og elitens forhold, ansvarsforhold, forringet tilstand af MTB-spor, konflikter mellem brugergrupper, der presses sammen på små arealer uden for parkerne, og manglende alternative naturområder i lokalområderne.
DCU har også, baseret på de hollandske erfaringer, gjort opmærksom på udfordringer ved at lade nationale cykelruter og andre store cykelruter gå igennem parker med køer, heste og bison.

Processen fremadrettet
DCU fortsætter dialogen med Miljøministeriet og Naturstyrelsen om udfordringerne for cykling. For lokal forankring er der etableret et tæt samarbejde mellem foreningsrepræsentanter fra de mest udfordrede områder og DCU.
Desuden er DCU i dialog med Friluftsrådet, DGI, og DIF om problematikkerne.
De sidste 10 naturnationalparker forventes udpeget inden længe og DCU vil fortsat- og konsekvent gøre opmærksom på udfordringer og sammen med lokale repræsentanter forslå løsninger, der kan afbøde konsekvenserne for cyklingens aktiviteter.

I den forbindelse har DCU indsendt bemærkninger vedr. de første fem naturnationalparker og DCU har udformet høringssvar vedr. loven om naturnationalparker.
DCU har givet udtryk for bekymringer vedr. udvælgelsen af de sidste 10 naturnationalparker.
Du kan læse mere i DCU indsigelsesdokument, som du finder på dette link.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til
Klaus Bach
Formand DCU´s Spor og Naturudvalg
e-mail: bach.klaus(a)gmail.com
Mobil: 2854 0535