Udvalgsstrukturen i Danmarks Cykle Union skal understøtte samarbejde på tværs af discipliner, distrikter, køn og alder. 

Der er i alt 12 udvalg under Danmarks Cykle Union fordelt på fire stabsudvalg (Ordensudvalget, Kommissærudvalget, Spor- og Naturudvalget og Teknisk Kommission) og otte disciplinudvalg.

Disciplinudvalgene har ansvar for:

  • At indstille regelændringer til bestyrelsen
  • Koordinere og udvikle aktiviteter inden for disciplinen
  • Planlægge termin

 

 Disciplinudvalgene findes under de enkelte discipliner

Udvalgets fælles mail: ordensudvalg@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Formand
Morten Hertz
Advokat
E-mail: mh@slet-dette.invictuslaw.dk 


Landevejskynding
Mark Paul Stahlbaum Larsen
E-mail: markstahlbaumlarsen@slet-dette.gmail.com 


Banekyndig
Vakant


Suppleant
Vakant 

Udvalgets fælles mail: kommissaerudvalg@cyklingdanmark.dk


Formand
Jens Peter Hummelshøj
Tlf. 
E-mail: jphummelshoj@slet-dette.gmail.com


Medlemmer
Willy Frederiksen (udpeget af Distrikt J/F)
Tlf. 23 40 62 10
E-mail: wf@esenet.dk 

Dennis Nymann Christiansen (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 21 61 55 55
E-mail: fam.nymann@slet-dette.hotmail.com 

 

 

Udvalgets fælles mail: sporognaturudvalg@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Formand
Klaus Bach
Tlf. 28 54 05 35
E-mail: bach.klaus@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Niels Holm (næstformand)
E-mail: nielsrholm@slet-dette.yahoo.dk 

Poul Christensen (udpeget af Distrikt Sjælland)
E-mail: pouljorch@slet-dette.gmail.com 

Jónas Þór Björnsson (Udpeget af Distrikt Jylland/Fyn)
E-mail: jtbjornsson@slet-dette.gmail.com 

 

 

Udvalgets fælles mail: tekniskkommission@slet-dette.cyklingdanmark.dk  


Formand - landevejskyndig
Søren Knudsen
E-mail: sknudsen3333@gmail.com 


Banekyndig
Kim Skivild
E-mail: kimskivild@slet-dette.yahoo.dk 


BMX-kyndig
Preben Harmsen
E-mail: ph121266@slet-dette.icloud.com  


Terrænsportskyndig
Bent Meyer
E-mail: bmy@slet-dette.webspeed.dk 


Funktionsbeskrivelse for udvalg

  • Udarbejder handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
  • Gennemfører de aktiviteter, der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
  • Udarbejder oplæg til målsætning
  • Aflægger skriftlig beretning på kongressen
  • Informerer om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
  • Indkalder til og gennemfører relevante møder i henhold til forretningsordenen

 

Materialer til udvalg

Udgiftsbilag 
Udvalgsmedlemmer eller kommissærer skal bruge bilag ved udgifter til transport og øvrige omkostninger, der skal betales af DCU.  

Bilag for udlægget sendes til udvalgets formand, der godkender og sender til faktura@cyklingdanmark.dk 

 
Håndbog for udvalg
Håndbog til hjælp for udvalgsmedlemmer.

 

Standardforretningsorden for alle udvalg

§1 Denne forretningsorden efterleves af alle udvalg i DCU, medmindre udvalget har fået godkendt en ny forretningsorden.

En ændret eller anden af bestyrelsen godkendt forretningsorden for et hvert udvalg kan højst gælde frem til ny formand for udvalget er valgt.

§2 Udvalgets møder;

1.     Minimum tre møder årligt
2.     Møderne kan både være fysiske, digitale eller en kombination
3.     Dagsorden udfærdiges af udvalgets formand. Dagsorden sendes til udvalgets medlemmer og kontaktperson fra DCU’s bestyrelse senest syv dage før mødet.
4.     Faste punkter på dagsorden er;

a.    Vælge ordstyrer
b.    Vælge referent
c.    Siden sidst
d.    Aftale tidspunkt for næste møde
5.     Beslutningsreferat udfærdiges og sendes senest syv dage efter mødet til udvalgets medlemmer og kontaktpersonen fra DCU’s bestyrelse. Referatet skal indeholde tid og sted for næste møde i udvalget. Eventuelle korrektioner til referatet skal være referent og formanden for udvalget i hænde senest syv dage efter modtagelse af referatet.

§3 Økonomi

1.     Udvalget er ansvarlige for at holde sig inden for tildelt økonomi fra DCU’s administration.
2.     Udvalget kan søge midler til aktiviteter jf. udvalgshåndbogen udarbejdet af DCU’s administration.
3.     Udvalgets formand kan ved kontakt til DCU’s administration få indblik i forbrugt økonomi i forhold til budget.
4.     Kørsel og udlæg til refusion skal mailes til DCU’s administration senest 14 dage efter afholdt møde. Det skal ske på skabeloner, der er udarbejdet af DCU’s administration.
5.     Udvalget skal søge at afholde møder mest økonomisk og effektivt for udvalgets arbejde. Eksempelvis henstilles til mest mulig samkørsel.

§4 Udvalgets virke

1.     Udvalget har ansvar for at arbejde efter beskrivelsen af udvalget i DCU’s gældende love & vedtægter.
2.     Udvalget skal senest 10 dage før et bestyrelsesmøde i DCU sende sine forslag eller input af enhver art.
3.     Udvalget kan indstille ønske til bestyrelsen om at arbejde med andre opgaver eller emner end angivet i DCU’s love & vedtægter.
4.     Udvalget skal i øvrigt til enhver tid efterleve indhold af udvalgshåndbogen, som DCU’s administration har udfærdiget.

§5 Udvalgets medlemmer

1.    Udvalgets medlemmer består af personer som beskrevet i DCU´s love & vedtægter.

2.    Udtræder et eller flere at udvalgets medlemmer i utide permanent kan udvalget arbejde videre uændret eller supplere sig med nye medlemmer.

§6 Beslutninger fra udvalget

1.     Udvalget skal søge at opnå enighed om evt. beslutninger ud fra argumenter. Måtte det ikke være muligt kan udvalget beslutte at stemme om det. Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.